Akcje

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5 637 098,80 zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 28.185.494 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

  • 19.608.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  • 4.902.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  • 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  • 207.280 akcji zwykłych na okaziciela serii C1
  • 1.730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  • 156.107 akcji zwykłych na okaziciela serii C2
  • 182.107 akcji zwykłych na okaziciela serii C3

Notowania akcji

Struktura akcjonariatu

L.P. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach na WZA
1 Antoni Dmowski 7 889 772 28% 7 889 772 28%
2 Piotr Szewczyk 7 890 114 28% 7 890 114 28%
3 Paweł Szumowski 7 890 114 28% 7 890 114 28%
4 Investors TFI S.A. 1 613 294 5,7% 1 613 294 5,7%
5 Pozostali 2 902 200 10,3% 2 902 200 10,3%
Razem 28 185 494 100,00% 28 185 494 100,00%

Źródło: Emitent

Dywidendy

L.P. Dywidenta za rok Wysokość dywidendy w zł (łącznie) Wysokość dywidendy w zł (na jedną akcję) % zysku netto jednostki dominującej przeznaczony na dywidendę Dzień prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
1 2015 563 709,88 0,02 18,46% 15.07.2016 29.07.2016
2 2016 563 709,88 0,02 86,32% 16.06.2017 30.06.2017
3 2017
4 2018 2 536 694,40 0,09 37,12% 10.05.2019 20.05.2019
5 2019 1 409 274,70 0,05 41,93% 15.05.2020 25.05.2020
6 2021 845 564,82 0,03 11,59% 15.06.2022 30.06.2022
7 2022

Kalendarium APS Energia SA

25 kwietnia 2024 r.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

23 maja 2024 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.

19 września 2024 r.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r.

18 listopada 2024 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.

Prospekt emisyjny

Krótki opis sekcji, opcjonalny. APS Energia SA jest producentem niezawodnych systemów zasilania dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż.

Prospekt APS Energia SA

Pobierz

Załącznik nr 1 – Prospekt APS Energia SA Historyczne Informacje

Pobierz

Załącznik nr 2 – Prospekt APS Energia SA Informacje Śródroczne

Pobierz

Załącznik nr 3 – Statut APS Energia SA

Tekst jednolity

Pobierz

Komunikat aktualizujący nr 1 z 20.08.2015

Pobierz

Aneks nr 1 do Prospektu

Pobierz

Raport okresowy Grupy APS Energia SA

za II kwartał 2015 r.

Pobierz

Aneks nr 2 do Prospektu

Pobierz

Komunikat aktualizujący nr 2 z 25.08.2015

Pobierz

Informacja dotycząca ustalenia
 ostatecznej ceny emisyjnej i liczby akcji serii E

Pobierz

Komunikat aktualizujący nr 3 z 16.09.2015

Pobierz

Komunikat aktualizujący nr 4 z 25.09.2015

Pobierz

Podstawowe informacje o spółce APS Energia SA

DANE REJESTROWE
Pełna nazwa

APS Energia Spółka Akcyjna

Adres siedziby

ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy k/Warszawy

Kraj siedziby

Rzeczpospolita Polska

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS

0000346520

REGON

017370070

NIP

125-11-78-954

Kapitał zakładowy

5 637 098,80 zł

Tel.

(48) 22 762 00 00

Fax.

(48) 22 762 00 00

Strona www
e-mail
ANIMATOR
Pełna nazwa

Dom Maklerski Trigon SA

Adres siedziby

ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Kraj siedziby

Rzeczpospolita Polska

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście Wydział XI Gospodarczy

KRS

0000033118

NIP

676 104 42 21

Strona www
AUTORYZOWANY DORADCA
Pełna nazwa

Navigator Capital SA

Adres siedziby

al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa

Kraj siedziby

Rzeczpospolita Polska

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS

0000380467

NIP

951-218-42-03

Telefon

(48) 22 630 83 33

Fax

(48) 22 630 83 30

Strona www

Przydatne linki

http://www.gpw.pl/ Giełda Papierów Wartościowych
http://www.knf.gov.pl/index.html Komisja Nadzoru Finansowego
http://www.seg.org.pl/ Stowarzyszenie Eminentów Giełdowych
http://www.sii.org.pl/ Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
https://www.gpw.pl/lad-korporacyjny Giełda Papierów Wartościowych – Corporate Governance
http://biznes.onet.pl/ Portal onet.p – biznes
http://www.kdpw.com.pl/ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
http://www.parkiet.com/ Ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony gospodarce, giełdzie papierów wartościowych i rynkowi kapitałowemu.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas jeżeli masz pytania.