29.05.2024

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/05/2024 z dnia 06.05.2024 r. na zakup i dostawę 36 szt. modułów tranzystorowych

Działając na podstawie pkt 12 ppkt 1 lit. f) Zapytania ofertowego nr 1/05/2024 z dnia 06.05.2024 r., Zamawiający APS ENERGIA S.A. , z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy (NIP: 1251178954, REGON: 017370070, KRS: 0000346520) zwane dalej „Zamawiającym” zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, natomiast prowadzonego na zasadzie konkurencyjności dla zamówień powyżej 130 000 zł, przejrzystości, obiektywizmu i z uwzględnieniem zasad niedyskryminacji w trybie zapytania ofertowego nr 1/05/2024 z dnia 06.05.2024 r. na zakup i dostawę 36 szt. modułów tranzystorowych w technologii węglika krzemu (SiC) o parametrach technicznych wskazanych w zapytaniu pn. „Zakup i dostawa komponentów na potrzeby projektu pn.: „APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej” na potrzeby realizacji przez Zamawiającego zadania w ramach projektu „APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej”, współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w związku z udziałem w Strategicznym Programie Krajowym „Nowe technologie w zakresie energii”, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym i NCBiR nr NTE-I/0035/2021-00 z dnia 23.09.2022 r.

Do pobrania

Uzasadnienie unieważnienia zapytania ofertowego

Pobierz