W nawiązaniu do raportu bieżącego APS Energia S.A. nr 1/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2023 r., w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Zarząd APS Energia S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2023 r. otrzymał od Pana Antoniego Dmowskiego – akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 28% ogólnej liczby głosów w Spółce, zgłoszenie kandydatury Pani Barbary Lemiesz na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Kandydatki.

 

Wykształcenie:
2019 – 2020 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Studia Podyplomowe, kierunek: Prawo podatkowe
2002 – 2003 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia Podyplomowe, kierunek: Rachunkowość
1998 – 2000 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: Finanse i Bankowość, tytuł: magister
1994 – 1998 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: Finanse i Bankowość, tytuł: licencjat

 

Kursy:
Kurs dla Doradców Podatkowych i Ekspertów 180 h _ od 10.2017 do 03.2018 r. ISP-Modzelewski_
Zastosowanie MSR-ów i MSSF-ów w polskiej praktyce gospodarczej – 120 h
Szkolenia uaktualniające wiedzę z zakresu podatków i rachunkowości

 

Doświadczenie zawodowe:
2018 – obecnie: własna działalność gospodarcza TaxLem _PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania_. Od 2021 – stała współpraca z Kancelarią Podatkową Skłodowscy w Markach w obszarze rachunkowości i finansów, usługi odpowiadające zakresowi prac głównej księgowej i audytora wewnętrznego
2011-2017 Intra Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy, Prokurent
2009-2011 Centrum Klima S.A. – Główna Księgowa
2007-2009 APS Energia Sp. z o.o. – Główna Księgowa
2002-2006 Lesaffre Polska S.A. – Kierownik ds. zarządzania środkami pieniężnymi
2000-2002 GRO-EKO Sp. z o.o. Główna Księgowa
1995-1998 BZ WBK SA Oddział w Kluczborku Inspektor kredytowy

 

 

Pełnione funkcje:
2015-2016 Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
2013-2016 Intra Sp. z o.o. – Prokurent
2014-2015 Exigo Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Likwidator
2011-2012 Actipharma S.A. – Prezes Zarządu
2011-2013 Program Juventa Sp. z o.o. – Prokurent
2011-2012 Wschodnia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2002-2003 Gro-Eko Sp. z o.o. – Wice Prezes Zarządu

 

 

Wraz ze zgłoszeniem kandydatury Spółka otrzymała oświadczenie Pani Barbary Lemiesz o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz wskazanie, iż:
– nie mają do niej zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia powyższej funkcji zawarte w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych,
– nie wykonuje on innej działalności poza APS Energia S.A., która będzie konkurencyjna do działalności wykonywanej w APS Energia S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,
– spełnia warunki niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
– spełnia wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, co potwierdza jego wykształcenie oraz doświadczenie.

Opublikowano: 27.01.2023