APS Energia

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta

Przedstawione poniżej wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z MSSF. Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone metodą pełną na podstawie sprawozdania jednostkowego spółki dominującej APS Energia S.A. oraz sprawozdań jednostkowych spółek zależnych.

Grupa APS Energia wybrane dane 2013 2019
 

 Plik .xls z danymi finansowymi do pobrania TUTAJ

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu APS Energia S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APS Energia za lata 2019, 2018 i 2017, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 maja 2017 r. , był UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. W dniu 15 maja 2020 roku Rada Nadzorcza APS Energia S.A. dokonała wyboru UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. do przeprowadzenia przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy za lata 2020 i 2021.​Kontakt - PR

Michał Makarczyk,
MakMedia Group
tel.: +48 602 280 858
m.makarczyk@makmedia.pl

Monika Trojanowska
APS Energia S.A.
tel.: + 48 600 880 649
tel.: +48 22 762 00 15
monika.trojanowska@apsenergia.pl

Czytaj więcej...

Kontakt - Autoryzowany Doradca

Bartosz Krzesiak,
Navigator Capital S.A.
tel.: +48 662 028 247
tel.: +48 22 662 028 247
bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Czytaj więcej...

akcjonariat button