APS Energia

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta

Przedstawione poniżej wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z MSSF. Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone metodą pełną na podstawie sprawozdania jednostkowego spółki dominującej APS Energia S.A. oraz sprawozdań jednostkowych spółek zależnych.

Kopia pliku Grupa APS Energia wybrane dane 2013 2021 

 Plik .xls z danymi finansowymi do pobrania TUTAJ

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu APS Energia S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APS Energia za lata 2020 i 2021, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 maja 2020 r. , był UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. W dniu 3 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza APS Energia S.A. dokonała wyboru UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. do przeprowadzenia przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy za lata 2022, 2023 i 2024.