APS Energia

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta

Przedstawione poniżej wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z MSSF. Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone metodą pełną na podstawie sprawozdania jednostkowego spółki dominującej APS Energia S.A. oraz sprawozdań jednostkowych spółek zależnych.

Grupa APS Energia wybrane dane 2013 2019
 

 Plik .pdf z danymi finansowymi do pobrania TUTAJ