APS Energia ogłasza konkurs ofert na dostawę automatu do ściągania izolacji i zarabiania nieizolowanych końcówek kablowych o przekroju 0.5 mm² z możliwością przezbrojenia do przekrojów 1,5 i 2,5 mm². Nr postępowania: 01/12/2018

20.12.2018

pasek-loga-unijne small

Stanisławów Pierwszy, 20.12.2018 r.

APS Energia ogłasza konkurs ofert na: Dostawę automatu do ściągania izolacji i zarabiania nieizolowanych końcówek kablowych o przekroju 0.5 mm² z możliwością przezbrojenia do przekrojów 1,5 i 2,5 mm².

Nr postępowania: 01/12/2018 w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskał dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

APS Energia S.A.
ul. Strużańska 14
05-126 Stanisławów Pierwszy k. Warszawy

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa automatu do sciągania izolacji i zarabiania nieizolowanych końcówek kablowych o przekroju 0.5 mm² z możliwością przezbrojenia do przekrojów 1,5 i 2,5 mm². KOD CPV - 42900000-5

Rodzaj: Automat do zaciskania i zdejmowania izolacji
    
Zakres stosowania      Końcówki kablowe
Zakres nacisku             0.5 do 2.5 mm²
Docisk minimalny        0.5 mm²
Docisk maksymalny    2.5 mm²
Szerokość produktu    ~400 mm
Wysokość produktu     ~500 mm
Waga                              ~40 kg
Napięcie robocze:        220 V / 50 Hz
Takt:                                ~ ok. 1 s
Długość tulejek kablowych:    10/12/14/16 mm
Długość zaciskania:    ~6/810 mm

3. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2019 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

1.    Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni warunku zostanie odrzucony w postępowaniu.

2. Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu powinni posiadać odpowiednie narzędzia, wiedzę oraz doświadczenie w realizacji podobnych dostaw.

5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków

Zamawiający w celu potwierdzenia warunku określonego w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

5.1.Oświadczenie o braku powiązań, o którym mowa w punkcie 4.1.

6. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN lub w EUR.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

1.    Wymagania podstawowe

1)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2)    Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
3)    Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4)    Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5)    Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania (o ile dotyczy) powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
6)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.    Forma oferty

1)    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej (scan).
2)    Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
3)    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.    Elementy oferty
Kompletna oferta powinna zawierać co najmniej cenę, czas realizacji, termin płatności, harmonogram.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Maciej Czarnecki, tel: 797 020 978
e-mail: maciej.czarnecki@apsenergia.pl

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną, faxem bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy k. Warszawy, fax. 22 762 00 01; e-mail: maciej.czarnecki@apsenergia.pl
do dnia     11.01.2019 r.    do godz.     23.59

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

10. Kryteria oceny ofert
1.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena

60 punktów

Jakość, w tym:

Parametry techniczne

Warunki płatności

Warunki gwarancji

 

40 punktów, w tym:

20 punktów,

10 punktów,

10 punktów.

3.    Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

Zrzut ekranu 2016-10-04 08.34.51

gdzie:

Pi(C)

liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena", tj. 50 punktów.

4.    Zasady oceny kryterium "jakość” (Q).
    
    Zastosowana zostanie metoda porównawcza ofert dostawców względem siebie tj.: parametry techniczne, warunki płatności, okres i zakres gwarancji.

5. Ostateczna ocena punktowa oferty
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

11. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
1.    Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2.    Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

3.    Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazny w ofercie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

12. Odrzucenie wykonawcy
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1)    w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)    w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3)    w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
4)    w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub poprzez e-mail.

14. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, na każdym jego etapie.

15. Pozostałe informacje
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail, fax), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
2.    Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień uzupełniających z wybranym dostawcą oraz do prowadzenia dalszych negocjacji.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do finansowania nakładów z wykorzystaniem leasingu.