APS Energia

APS Energia ogłasza konkurs ofert na: Dostawę oprogramowania Altium Designer 18 Private Server & 12m SA oraz Altium Designer 18 SE Private Server & 12m SA wraz ze szkoleniem

 

Stanisławów Pierwszy, 13.06.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/2.1

w ramach projektu nr POIR.02.01.00-00-0017/15, pt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskał dofinasowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

APS Energia S.A.
ul. Strużańska 14
05-126 Stanisławów Pierwszy k. Warszawy

II.    OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO:

Imię i nazwisko: Natalia Trzaskowska
mail: natalia.trzaskowska@apsenergia.pl
telefon:, 696 094 473, 22 762 00 40

III.    CEL ZAMÓWIENIA:

Dostawa oprogramowania Altium Designer 18 Private Server & 12m SA oraz Altium Designer 18 SE Private Server & 12m SA wraz ze szkoleniem.

IV.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Altium Designer 18 Private Server & 12m SA                                        2 licencje

Altium Designer 18 SE Private Server & 12m SA                                  4 licencje

Kurs kompleksowy Altium Designer PCB – 3 dni – szkolenie zamknięte wewnętrzne w siedzibie APS Energia

V.    WYKLUCZENIA:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.    uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3.    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI.    KOD CPV:
72000000-5

VII.    NAZWA KODU CPV:
Usługi informatyczne, opracowania oprogramowania.

VIII.    POTENCJAŁ TECHNICZNY:
Nie dotyczy

IX.    PRZEWIDYWANY MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI: 30.06.2018 r.

X.    WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

XI.    OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdy element wykazany w opisie przedmiotu zamówienia.

XII.    LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oferenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

XIII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.    Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
2.    Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.    Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4.    Termin ważności oferty – 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5.    Oferta powinna zawierać:

  •  wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oferenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6.    Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
7.    Oferta powinna być podana w PLN.

XIV.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium

Waga

1. Wartość netto

70%

2. Termin realizacji

30%

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów, Oferentom spełniającym wymagania techniczne, zgodnie z następującą metodologią:

1.    Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Wzor 1

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto dostawy  przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”

2.    Przez kryterium „Termin realizacji” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta liczbę tygodni niezbędnych dla realizacji dostawy. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Wzor 2


gdzie:
Cn –najkrótszy termin dostawy  przedmiotu zamówienia
Co –termin dostawy przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji”


XV.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj. drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/06/2018/2.1 na adres zamawiającego , lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: natalia.trzaskowska@apsenergia.pl Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.
2.    Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 21.06.2018.
3.    W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
4.    Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

XVI.    ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1.    Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2.    Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/06/2018/2.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
3.    Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

XVII.    INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3.    Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
4.    Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta dodatkowych informacji nt. metodyki wyliczenia deklarowanych parametrów przedmiotu dostawy.
5.    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6.    Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz prześle informację do podmiotów, które złożyły oferty w ramach postepowania.
7.    Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, których ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
8.    Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9.    Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

XVIII.    ZAŁĄCZNIKI:

1.    Załącznik nr 1 wzór oferty

2.    Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych