APS Energia

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze laboratorium R&D APS Energia

APS Energia S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenie kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty” nr POIR.02.01-00-00-0017/15.

Dofinansowanie zostało przyznane  w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Całkowita wartość projektu to 8 333 250,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).


Poziom przyznanego dofinansowania to 2894750,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi  42,73 % kosztów kwalifikowanych projektu.

 

pasek z logo