APS Energia

Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi badawczej

Nr postępowania: 01/06/2017 w zakresie badania laboratoryjnego parametrów krytycznych modułów przetwornicy statycznej 3kV dla sektora T&T, w ramach projektu badawczego nr POIR.01.01.01-00-0477/15, pt: „Innowacyjna przetwornica napięciowa 3kV/3x400V-380V/24V dla sektora T&T (energooszczędny system zasilania dla lokomotyw, wagonów oraz innych pojazdów szynowych)” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskała dofinasowanie w ramach działania 1.1.1 PO IR.

 pasek-loga-unijne small

Stanisławów Pierwszy, 5.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Wykonanie usługi badawczej

Nr postępowania: 01/06/2017 w zakresie badania laboratoryjnego parametrów krytycznych modułów przetwornicy statycznej 3kV dla sektora T&T, w ramach projektu badawczego nr POIR.01.01.01-00-0477/15, pt: „Innowacyjna przetwornica napięciowa 3kV/3x400V-380V/24V dla sektora T&T (energooszczędny system zasilania dla lokomotyw, wagonów oraz innych pojazdów szynowych)” na realizację którego APS Energia S.A. uzyskała dofinasowanie w ramach działania 1.1.1 PO IR.

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

APS Energia S.A.
ul. Strużańska 14
05-126 Stanisławów Pierwszy k. Warszawy

2. Opis przedmiotu zamówienia                 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Badania typu wg normy PN – EN 50155:2007 i PN – EN 50155 prototypu przetwornicy statycznej 3kV.

Kod CPV 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi badawcze.

Bardziej szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia APS Energia udzielić może po podpisaniu przez zainteresowanych złożeniem oferty oświadczenia o zachowaniu poufności.       

3. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia w umowie z wybranym wykonawcą, ale nie później niż do 15 lipca 2017 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni warunku zostanie odrzucony w postępowaniu.

2. Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu powinni posiadać odpowiednią infrastrukturę laboratoryjną oraz doświadczenie w realizacji podobnych zleceń i projektów badawczych.

5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków

Zamawiający w celu potwierdzenia warunku określonego w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

Ad 5.1. Oświadczenie o braku powiązań.

Ad 5.2. Zestawienie zrealizowanych zleceń (co najmniej 5) o podobnej tematyce, wykaz niezbędnego sprzętu oraz wykaz pracowników (wykształcenie, stopień naukowy) – potencjalnie zajmujących się realizacją zlecenia po stronie wykonawcy.

6. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN lub w EUR.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania podstawowe

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

3) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej (scan).

2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Elementy oferty

Kompletna oferta powinna zawierać co najmniej czas realizacji, termin płatności, harmonogram.

8.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Mieczysław Stępień tel: 606 298 901 mieczyslaw.stepien@apsenergia.pl

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną, faxem bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy k. Warszawy, fax.22 762 00 01; e-mail:mieczyslaw.stepien@apsenergia.pl

do dnia

14.06.2017 r.

do godz.

23.59

 Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

10. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

Cena

50%

50 punktów

Jakość - kompleksowość oferty, czas realizacji, zakres badań,

50%

50 punktów

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

Zrzut ekranu 2016-10-04 08.34.51

gdzie:

Pi(C)

liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena", tj. 50 punktów.

4. Zasady oceny kryterium "jakość” (Q).

Zastosowana zostanie metoda porównawcza ofert względem siebie – kompleksowość, zakres badań, czas realizacji,

5. Ostateczna ocena punktowa oferty

Oferent maksymalnie może zdobyć 100 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

11. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.

3. Ogłoszenie wyników postępowania.

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazny w ofercie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

12. Odrzucenie wykonawcy

Oferent zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;

3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

4) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub poprzez e-mail.

 

14. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail, fax), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego.

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym.
O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień uzupełniających z wybranym wykonawcą.